Akcionáři společnosti

ELMECH, a.s., se sídlem Havlíčkova 917, Kolín IV, 280 02 Kolín, identifikační číslo 46357319, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 2637.

 

 

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti ELMECH, a.s., se sídlem Havlíčkova 917, Kolín IV, 280 02 Kolín, identifikační číslo 46357319, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 2637 (dále jen „Společnost“).

 

Den konání: 29.12.2016 od 9.00 hodin.

Místo konání: V kanceláři notáře pana Mgr. Stanislava Trčky na adrese Kolín III, Legerova 148.

 

Představenstvo svolává na žádost akcionářů mimořádnou valnou hromadu Společnosti s tímto programem:  

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (budou přijata usnesení o volbě orgánů – důvod nutná náležitost vyplývající ze zákona).

2.  Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady (navrhuje se usnesení, kterým dojde k odvolání všech stávajících členů představenstva a dozorčí rady-důvod – dojde k následné volbě nových orgánů v souladu s navrhovaným monistickým systémem)

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

4. Volba Statutárního ředitele a člena správní rady Společnosti.

 

Návrh usnesení k bodu 3) Programu:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov, o jejich revizi a úplném znění takto:

 

1. Firma a sídlo společnosti, internetové stránky----------------------

1.1. Obchodní firma společnosti zní: ELMECH, a.s. -------------------------------------------------

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Kolín.---------------------------------------------------------

1.3. Společnost vede internetové stránky společnosti ve smyslu § 7 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, kde jsou uveřejňovány údaje požadované zákonem. Příslušnou elektronickou adresu těchto internetových stránek statutární ředitel či správní rada bez zbytečného odkladu sdělí každému akcionáři nebo osobě, která osvědčí právní zájem.-------

 

2. Předmět podnikání -------------------------------------------------------------------------

2.1.  Předmětem podnikání společnosti je:-----------------------------------------------------------

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----------Obráběčství.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Galvanizérství, smaltérství.--------------------------------------------------------------------------------

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.-----------------------------

Zámečnictví, nástrojářství.---------------------------------------------------------------------------------

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Výše základního kapitálu a akcie-----------------------------------------------

3.1. Základní kapitál společnosti činí 1.500.000,-- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých) a je rozdělen na 150.000 (slovy jedno sto padesát tisíc) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy deset korun českých).---------------------------------------------

3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.------------------------------------------------

3.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.----------------------------------------------------

3.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy deset korun českých) je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 150.000 (slovy jedno sto padesát tisíc).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. Orgány společnosti-----------------------------------------------------------------------

4.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:--------

4.1.2. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-------

4.1.3. správní rada a---------------------------------------------------------------------------

4.1.4. statutární ředitel.-----------------------------------------------------------------------

4.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.----------------------

 

5. Valná hromada----------------------------------------------------------------------------------

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----------------------------------------------

5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50% základního kapitálu.--------------------------------------

5.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.--------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.------------------------------

5.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.--------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:------

5.6.1.  rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,----------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-------------------------------------------------------------------------------

5.6.3. jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,---------------------------------------

         5.6.4. udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.--------

 

6. správní rada---------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.-------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. Správní rada má 1 (slovy jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Je-li správní rada jednočlenná, vykonává funkci předsedy správní rady její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Předsedou správní rady může být statutární ředitel.-----------------------------------------------------------------

6.3.  Délka funkčního období člena správní rady je 10 (slovy deset) let.----------------------------

6.4. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5. Správní rada zasedá dle potřeby společnosti, nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (slovy sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 zákona o obchodních korporacích  svolá předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány.---------------------------------------------------------------------------

6.6. Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.----------------------------------------------------------

6.7. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----

6.8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak,   že  na  pořad  jednání valné hromady bude  zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.----------------------------------------------------------------------------------------------

6.9. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.-----------------------------------------------------

 

7. statutární ředitel----------------------------------------------------------------------------

7.1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.-------------------------------------------------------------------------------------

7.2. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady.--------------------------------------------------------------------------------------

7.3.  Délka funkčního období statutárního ředitele je 10 (slovy deset) let.--------------------------

7.4.  Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.-----------------------------------------------------

7.5.  Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.------------------------------------------------

7.6.  Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři).------------------------------

 

8. Změny základního kapitálu-------------------------------------------------------------

8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-------------------------------------

8.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.--------

8.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.

8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.---------------------------------------------------------------------

8.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. Výhody při zakládání společnosti--------------------------------------------------

9.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-

 

10. závěrečná ustanovení------------------------------------------------------------------

10.1. Společnost se podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Změna stanov v rozsahu tohoto článku nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.------------------------------------------------------

 

Zdůvodnění návrhu: Sladění stanov dle aktuální právní úpravy, změna vnitřní struktury společnosti na monistickou, podřízení se zákonu o obchodních korporacích.

 

Návrh usnesení k bodu 4) Programu:

Valná hromada společnosti volí členem správní rady společnosti Ing. JIŘÍHO KLÍMU, dat. nar. 22. února 1958, bydliště Kutnohorská 33, Kolín I, 280 02 Kolín.

 

Valná hromada společnosti volí statutárním ředitelem společnosti Ing. JIŘÍHO KLÍMU, dat. nar. 22. února 1958, bydliště Kutnohorská 33, Kolín I, 280 02 Kolín.

 

Zdůvodnění návrhu: Volba člena správní rady a statutárního ředitele v souladu s novým návrhem stanov.

 

V Kolíně dne____________________

Představenstvo Společnosti:

 

 

 

…………………………………….

Ing. Jiří Klíma, předseda představenstva